יש מישהו שזקוק לתמיכה שלך
למי אוכל לעזור?
 

קבלת תנאי השימוש

שימוש באתר זה www.LevCham.co.il או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו (להלן: "האתר") על ידך -משתמש הקצה (להלן: "משתמש הקצה") העלאת הצעת קמפיין גיוס תרומות ("מציע"), העברת התרומות לקמפיין דרך האתר ("תורם"), הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר, ביקור באתר ללא הרשמה ("מבקר"), מהווים, כל אחד מהם, הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי החברה מעשה טוב בע"מ שכתובתה אשדוד (להלן: "החברה").

בכל מקרה בו אינך מסכים לתנאי השימוש דלעיל ולהלן (להלן: "תנאי השימוש") במלואם, עליך להימנע מעשיית כל שימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומאשרם, ומצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, האתר, בעלי האתר, מנהלי החברה, דריקטורים בחברה, סוכניהם, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי השימוש .

רק הכללים המפורסמים בתנאי השימוש יחייבו את החברה כלפי מבצעי הפעולות באתר.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אולם כל שינוי יחול אך ורק על שירותים שניתנו לאחר השינוי.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים כאחד .

א. השימוש באתר

.1 כללי

.1.1 האתר מופעל על ידי החברה ומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק בין השאר שירותי פרסום ושיווק לקמפיין ותיווך להעברת כספי תומך לטובת המציע
.1.2 החברה מאפשרת באתרה, בין השאר, העברת כספי תרומות בין המציע לתורם, בהתאם לקמפיין אשר העלה לאתר המציע.

.1.3 למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לתוכן הקמפיין המוצג באתר ו/או לנכונותו.

.1.4 הקמפיינים המוצגים באתר מוצעים על ידי המציעים השונים ולא על ידי החברה.

.1.5 החברה מעמידה לרשות מציעים את האתר כבמה להצגת קמפיין גיוס תרומות ואין לראות בהחברה כמי שמציגה את הקמפיינים מטעמה ואין לראות בחברה כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם.

.1.6 תנאי השימוש הם הסכם הקובע את תנאי השימוש שיחולו על שימוש באתר על ידך - משתמש הקצה. על ידי שימוש באתר, אתה – משמש הקצה, מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.

.1.7 זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש הקצה ולא ניתנת להעברה לכל צד ג'.

.1.8 משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו.

.1.9 משתמש הקצה מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה, ושהחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר לא יהיה זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. הנך פוטר את החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד ו/או מניעת רווח או תרומה שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

.1.10 לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.

.1.11 אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עלייך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר.

.2 שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

.2.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, הוספת עמלות ותשלומים נוספים.

.2.2 במידה והחברה תערוך שינויים משמעותיים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, החברה תודיע לך על כך על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת ופתחת חשבון אצל החברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.

.2.3 כל שינוי בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יחול החל ממועד משלוח הודעת הדואר האלקטרוני האמורה לעיל או ממועד פרסום ההודעה באתר, על פי המוקדם ביניהם, ובתנאי ששינוים אלו לא יחולו על קמפיינים שהועלו לאתר לפני המועד הקובע לתחולת השינויים האמורים.

.2.4 השינויים האמורים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, יחולו באופן מיידי על כל משמשי האתר וכל שימוש באתר על ידי משתמש קצה אחרי מתן ההודעה האמורה באמצעות הדואר האלקטרוני או פירסום ההודעה האמורה באתר, תיחשב בהסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי משתמש הקצה.

.2.5 אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השינוי ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להיות מועדכן בשינויים בהם.

.3 ציוד

משתמש הקצה יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ("הציוד") ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך. החברה לא תהיה אחראית לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע של משתמש הקצה כתוצאה משימוש באתר.

.4 כללי התנהגות למשתמש הקצה

.4.1 האתר הינו קניינה הפרטי של החברה. כל פעילות באתר חייבת להיות בהתאם לתנאי השימוש.

.4.2 החברה דורשת כי כל פעילות של משתמש הקצה באתר ו/או בקשר לאתר חייבת להיות למטרות חוקיות בלבד ובתום לב.

.4.3 משתמש הקצה לא יפרסם או ישדר דרך האתר כל חומר, אשר מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים לרבות קניין רוחני או מסחרי או כל חומר לא-חוקי, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, וולגרי, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מקים עוולה אזרחית ו/או שמפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, זאת ללא הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.

.4.4 כל התנהגות מצד משתמש קצה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מגביל ו/או מונע ו/או מפריע למשתמש קצה כלשהו מלהשתמש וליהנות מהאתר הינה אסורה.

.4.5 משתמש הקצה לא יעשה שימוש באתר על מנת לפרסם ו/או לשדל מטעמים מסחריים, דתיים, פוליטיים, לא מסחריים ו/או אחרים, לרבות שידול משתמשי האתר להפוך משתמשים של שירותים אחרים אשר, במישרין או בעקיפין, מתחרים או עלולים להתחרות בחברה. האמור בסעיף 4 זה יחול לטובתה של החברה ו/או לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

.5 הזכות לתרום באתר

.5.1 רשאי להשתתף בביצוע תרומות לקמפיין באמצעות האתר כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.

.5.2 החברה רשאית למנוע ממך את ההשתתפות בתרומות באתר באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, אף מבלי סיבה, ומבלי למסור הודעה על כך או לנמק.

.5.3 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממך לתרום למציע קמפיין ו/או לבצע כל פעולה באתר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הפרת את תנאי השימוש; ו/או אם מסרת במתכוון פרטים שגויים; ו/או אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה לרבות הפרת סעיף 6 בדבר קניין רוחני, או הפוגע או העלול לפגוע בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מציעים ותורמים ; ו/או אם כרטיס האשראי שברשותך ושפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

. .6 קניין רוחני, זכויות מציעים וסימני מסחר

.6.1 כל דבר באתר הוא רכוש הקניין הבלעדי של החברה או שנעשה בו שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, יצירת קישור או שינוי בדרך אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה, אסורה בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות מציעים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על משתמש הקצה עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

.6.2 האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש הקצה אסור לשנות, לפרסם, לשדר ו/או להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו. אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק, כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום או ניצול מסחרי של חומר מהאתר, ללא אישור מפורש מהחברה או מבעל הזכויות בו, הינו אסור. במידה שהעתקה, הפצה, שידור, פרסום, של חומר מוגן בזכויות מציעים, הינה מותרת, לא יעשו כל שינויים ו/או מחיקות של קרדיט למציע, סימני מסחר או הודעת בדבר זכויות המציעים. משתמש הקצה מכיר בכך שהוא אינו רוכש כל זכויות בעלות על ידי הורדה מהאתר ו/או הורדה מהודעות שקיבל מהחברה (download) של החומר המוגן מהאתר. כל סימני המסחר של החברה המופיעים באתר הינם בבעלות בלעדית ומלאה של החברה.
      

.6.3 משתמש הקצה לא יעלה לאתר (upload) יפרסם או ינגיש בדרך אחרת באתר כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות מבלי הרשאה מפורשת של בעלי זכויות היוצרים, סימני המסחר והזכויות הקנייניות האחרות. משתמש הקצה יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק הנובע מהפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קנייניות אחרות וכל נזק אחר הקשור לכך.

6.4.על ידי הצגת חומר בכל איזור פומבי באתר, משתמש הקצה מצהיר שהבעלים של חומר זה נתן לחברה זכות ורישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם ולהפיץ את החומר האמור (כולו או חלקו) בכל העולם וכן לשלב חומר זה ביצירות אחרות בכל אופן, בכל מדיה ובכל טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, באופן המכסימלי הניתן לגבי כל זכות מציעים הקיימת בחומר האמור. משתמש הקצה מרשה גם לכל משתמש קצה אחר לגשת, לצפות, לאחסן, לשכפל ולהעתיק את החומר לשימוש האישי של אותו משתמש הקצה. משתמש הקצה מעניק לחברה את הזכות לערוך, לשכפל, להעתיק, לפרסם ולהפיץ כל חומר שנעשה זמין באתר על ידו. האמור בסעיף 6 זה יחול לטובתה של החברה וכן לטובת כל מי מטעמה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

כל זה למטרה אחת בלבד והיא לפרסם ולשווק את הקמפיינים ללא קבלת אישור מהמציעים, אין בכוונת החברה לפגוע בקניין הרוחני של המציעים.

7 היעדר אחריות

.7.1משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות שהשימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי. החברה, הגופים המסונפים לה, עובדיהם, סוכניהם, שלוחיהם, צדדים שלישיים המספקים תוכן ובעלי רישיונות וכל מנהליהם, הדירקטורים, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מצהירים ואינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או חסר תקלות ו/או נטול טעויות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן הם אינם ערבים לתוצאות שעלולות להיות מושגות משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע, שירות או מוצרים שיובטחו לספק באמצעות האתר.

.7.2 הגישה ניתנת לאתר כמו שהוא וככול שהוא זמין, על בסיס "AS IS" ועל בסיס "AS AVAILABLE" . החברה מסתלקת מכל מצג, אחריות, ערובה, הצהרה ותנאי, בין מפורש ובין מרומזים, לרבות לגבי אי הפרת זכויות קנייניות או חוזיות, סחירות והתאמה למטרה.

.7.3 הקמפיינים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות המציעים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של הקמפיינים ו/או המצגים המוצגים בהם עידוד לתמיכה בהם וכיו''ב .

.7.4 החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו בקשתך להעברת תרומה לתמיכה בקמפיין לא התקבלה )מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת העברת התרומה למציע .

.7.5 החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי המציעים ו/או התורמים או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה .

.7.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק, בין אם ישיר ובין אם עקיף, אשר נגרם עקב שימוש באתר.

.8 הגבלת אחריות

בשום מקרה, החברה לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע ו/או קשור להסכם זה.

.9 בקרה, פיקוח ומעקב

לחברה תהיה הזכות, אך לא החובה, לבקר, לפקח ולעקוב אחר התוכן באתר בכל עת, לרבות בעמודי הבלוג ובפורומים, ככל שיהיו חלק מהאתר, לקבוע האם השימוש באתר נעשה בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל הכללים שיקבעו, ככל שיקבעו, על ידי החברה, כמו גם התאמה לכל חוק, דין, תקנה, רגולציה ו/או בקשה/הוראה של גוף מוסמך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה זכאית, אך לא מחויבת להסיר כל חומר, אשר החברה סוברת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שהוא מפר את תנאי הסכם זה או שמעורר כל התנגדות.

.10 פרטיות

משתמש הקצה מכיר בזאת שכל הדיונים, דירוגים, הערות, תגובות, שירות לוח המודעות, ו/או כל תשתיות הודעות ותקשורות באתר ("קהילות") הם פומביים ואינם תקשורות פרטיות, ולכן צדדים שלישים רשאים לקרוא את התקשורות של משתמש הקצה מבלי ידיעתו. החברה אינה שולטת או נותנת חסות לתוכן, להודעות או למידע הנמצא בכל קהילה ולכן החברה מסתלקת באופן מפורש מכל חבות הנוגעת לקהילות ואינה אחראית לשום תוצאה הנובעת מהשתתפות משתמש הקצה בקהילות. כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר, בין אם בעמודי התגובות, על לוחות המודעות בבלוגים, או בכל דרך אחרת, אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של טריטוריה, זמן או כל הגבלה אחרת. למידע נוסף אנא עיין במדיניות הפרטיות של החברה.

.11 הענקת רישיון

על ידי פרסום תקשורות באתר או דרכו, משתמש הקצה יהא כמי שנתן לחברה רישיון בלתי הדיר, לא בלעדי, לא מוגבל בזמן וללא תמורה, לעשות שימוש, לשכפל, להעתיק, לשנות, לפרסם, לערוך, לתרגם, להפיץ, לבצע ולהציג את התקשורות לבד או יחד עם יצירות אחרות בכל צורה, מדיה או טכנולוגיה הידועות כיום או שיהיו בעתיד, ללא מגבלות טריטוריה או זמן וכן לתת רישיונות משנה לגבי זכויות אלו .

.12 שיפוי ושחרור

משתמש הקצה מסכים להגן על, לשפות ולפצות את החברה ואת הגופים המסונפים לה ומנהליהם, הדירקטורים בהם, עובדיהם, סוכניהם ושלוחיהם מפני כל תביעה ו/או דרישה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין, הנובעים או הקשורים לפעילותו שלא על פי תנאי שימוש אלה ו/או שלא כדין. משתמש הקצה הנו האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם המציע ועם משתמשים אחרים באתר. משתמש הקצה משחרר את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר ו/או שירות של המציע, לכל פעולה של המציע, לרבות כשל של המציע לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל של המציע לקיים את תנאי המכירה ואספקת המוצר ו/או השירותים, וכן לגבי כל אינטראציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל משתמש קצה אחר.

.13 ביטול הסכם זה

החברה רשאית לבטל הסכם זה בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך למשתמש הקצה. ביטול הסכם זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה, לרבות תניות סעיפים 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ו 12.

.14 סימני מסחר

"לב חם" " LevCham " וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את המילה "LevCham" ו/או " LevCham", בין שמדובר סימן מסחר המכיל מילים/אותיות בלבד ובין שמדובר סימן מסחר מעוצב, הנו סימן מסחר של החברה, מהווה חלק מקניינה וכל הזכויות בקשר לכך שמורות עמה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר הינם קניינם של בעליהם החוקיים.

.15 תוכן משתמשי קצה וצדדים שלישיים

כל תוכן של משתמשי הקצה ו/או צד שלישי המופיע באתר, לרבות, דעות, המלצות, עצות, הצהרות, שירותים וכן כל מידע אחר או תוכן אחר המבוטא או מונגש על ידי משתמשי הקצה ו/או צדדים שלישיים, לרבות על ידי ספקי תוכן או מידע וכן על ידי כל משתמש קצה ("תוכן צד שלישי"), נעשה על ידם ועל אחריותם הבלעדית ולא על ידי החברה ולחברה לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

החברה לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל תוכן צד שלישי. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משמש קצה על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של משתמש הקצה להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.

ייתכן והאתר יכיל קישורים לאתר אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלו ניתנים לנוחות משתמש הקצה בלבד ואינם מעידים על מתן חסות של החברה לתכנים הנמצאים באתרי אינטרנט אלו. החברה אינה אחריות לכל מצג ו/או תוכן, של אותם אתרי אינטרנט אליהן קיים לינק באתר וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרי אינטרנט אשר לינק אליהם מופיע באתר. משתמש הקצה מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות עקב וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם משתמש הקצה מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו ובלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך רובצים עליו. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם ו/או עלול היה להיגרם לך כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

16 משלוח הודעות על ידי החברה ו/או מי מטעמה למשמשי הקצה

על מנת שתהיה מעודכן בהצעות המתפרסמות באתר מעת לעת, החברה חפצה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני לעדכונך בנדון, וזאת לכתובת הדואר האלקטרוני שמסרת לחברה עת פתיחת החשבון באתר. הנך מאשר בזאת לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות דואר אלקטרוני כאמור. באם הנך חפץ להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני כאמור, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני Support@levcham.co.il ולבקש להסירך מרשימת התפוצה.

כמו כן, באישורך את תנאי שימוש אלה הנך מביע הסכמתך לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליך מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסום פרויקטים במייל מסודר מהחברה.

ב. תשורות ותשלומים

.17 התרומות

כל התרומות המועברות באמצעות האתר או דרך האתר לרבות מכל אתר המקושר עם החברה הינם שירות שניתן על ידי החברה אשר מאפשרת לך לתרום למציע בכפוף לתנאי שימוש אלה.

.18 השירותים המופיעים באתר

החברה אינה אחראית לתוכן הקמפיינים המוצגים באתר. החברה מעמידה לרשות המציעים את האתר כבמה להצגת קמפיין גיוס התרומות. בדף הקמפיין של כל מציע מופיעים פרטי הקמפיין כפי שנמסרו על ידי המציע. תמונות וסרטונים המוצגים באתר נועדו להמחשה בלבד.החברה אינה מפקחת על המידע ונכונותו. האחריות למידע, טיבו ואמינותו מוטלת, אפוא, כולה על המציע. החברה אינה אחראית על תיאור הקמפיין כפי שנמסר על ידי המציע, וממליצה לבדוק את טיב ואמינות המציעים בהם אתה מעוניין קודם לביצוע התרומה.

כשירות נוסף למשתמש הקצה, החברה תסמן בסימן V קמפיין אשר המציע שהעלה אותו לאתר, הציג והגיש לחברה תצהיר חתום ומאומת על ידי עו"ד על נכונות ואמיתות פרטי הקמפיין. אין בסימון הקמפיין בסימן V על מנת ליצור לחברה אחריות כלשהי על אמיתות ו/או נכונות המתואר בקמפיין וסימון קמפיין באות V בא רק על מנת לאשר כי מציע הקמפיין הגיש לחברה תצהיר כאמור.

.19 רישום באתר

בעת הרישום יהיה עליך להזין טופס רישום הכולל את הפרטים הבאים שלך: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, בחירת סיסמא ושם משתמש. בעת העלאת קמפיין לגיוס תרומות לאתר מידי מציע עליך להזין פרטים נוספים הכוללים: טלפון, כתובת, מספר תעודת זהות בעת רישום כתורם יהיה עליך להזין גם את פרטי כרטיס האשראי שברשותך. בעצם הזנת הפרטים האמורים הנך מצהיר כי אלו הפרטים שלך וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים, ופרטי כרטיס אשראי , הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם שלך/בבעלותך. במידה והזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף בהעלאת קמפיין או ביצוע העברת תרומה . לחברה, שמורה הזכות לבטל את השתתפותך מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתידרש לנמק, בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ חוק. החברה ו/או המציע יהיו רשאים לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו למציע ו/או לחברה ו/או מי מטעמם עקב שיבוש הליכי המכירה באתר. מועד קבלת ההצעה שלך כפי שנרשם במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר ורישומו במחשבי החברה ישמש ראיה מכרעת בעניין זה .

.20 העברת כספי התרומות

.20.3 חיוב התורם יתבצע על ידי חברה לסליקה באינטרנט, וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת או באמצעות . חיוב התורם יתבצע מייד עם אישור ביצוע התשלום על ידי חברת האשראי. במקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל תרומתך.

20.4.1.החברה, כמו גם גופים שלישיים לרבות חברות כרטיסי האשראי וחברת הסליקה באינטרנט, גובים עמלות שינוקו מסכום הגיוס התרומות הכללי של מציע הקמפיין. העמלות משתנות מעת לעת וזכותה הבלעדית של החברה לשנות עמלות אלו ללא עדכון משתמשי הקצה. מתווה העמלות העדכני מופיע כאן.

20.4.2.מבלי לפגוע בסעיף לעיל, החברה תעביר 80 אחוז מכספי התרומות לידי המציע בתוך חמישה (5) ימי עבודה מיום קבלת הכספים מידי חברת כרטיסי האשראי.

20.4.3.את יתרת התשלום תעביר החברה לידי המציע לאחר שישים (60) ימים מיום חיוב כרטיסי האשראי.

.21 ביטול עסקה על ידי משתמש הקצה

.22 ביטול עסקה על ידי החברה

החברה ו/או כל מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

.22.1 אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית

.22.2 אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת או לקבוצת מכירות

.22.3 במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות מספקת בה.

.22.4 במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

.22.5 בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי שימוש אלו.

.22.6 החברה רשאית לבטל את הזמנת משתמש הקצה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של משתמש הקצה.

.23 אחריות המציע

המציע יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר, שיגרמו למשתמש הקצה ו/או לכל גוף שלישי, בקשר עם מימוש התרומה ו/או צפייה בקמפיין ו/או עקב מעשה או מחדל של המציע. אתה מוותר ומשחרר את החברה מנהליה, הדירקטורים בה, עובדיה, סוכניה ושלוחיה מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, מחלה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

ג. שונות

.24 כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.

.25 כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.

.26 הסכם זה אינו חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.

.27 שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

.28 הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בירושלים המוסמך לפי העניין.

.34 חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי חוזה זה לא תשפיע על תקפות חוזה זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.

 


 
    בקרו אותנו ב:
 
 
 
 
 
 
 
 
אנחנו ב"דרך הלב" כאן - בשביל לעזור לקמפיין התרומות
שלך בצורה הכי טובה שאפשר, מכל הלב:
 
כל אחד יכול לפתוח אצלינו קמפיין התרמה, לכל מטרה שהיא.

כל תרומה שמתקבלת מועברת לחשבון הנתמך. גם קמפיינים שלא השיגו את סכום
היעד אותו הציבו המטרה בתחילת הדרך.

הממשק של "דרך הלב ידידותי ונוח, שעושה חשק להתגייס ולתרום.

מאחורינו עומד חבר נאמנים פעיל של אנשי ציבור מכל גווני הקשת

מובנות אצלינו במערכת אפשרויות שיתוף משוכללות בכל המדיות החברתיות,
מה שיבטיח תפוצה מקסימלית לסיפור שלך.

אנחנו עושים מאמצים רבים על מנת לאמת ולבדוק את נכונותם ונאמנותם של
הקמפיינים שהועלו.
 
פתח קמפיין התרמה!
   
 Ver 1.0 beta Email - support@derechHalev.co.il